Sociālā aizsardzība

Sociālā aizsardzība, ko nodrošina Alternatīvās aprūpes centra darbinieki un brīvprātīgie, risinot juridiskos jautājumus, kas saistīti ar personas dokumentu, invaliditātes, patstāvīgas dzīvesvietas kārtošanu, iekļaujot audzēkņus jaunā vidē un sabiedrībā ārpus valsts aprūpes iestādēm.

Sociālā audzināšana

Sociālā audzināšana „Dari kā es”, ko nodrošina dzīve ģimenes tipa grupā izprotot kopīgos noteikumus, uzņemoties savus pienākumus un mācoties no sev līdzīgiem jauniešiem, līdz ar to nodrošina sociālo audzināšanu audzēkņiem vieglāk saprotamā veidā.

Ģimenes terapija

Tiek mācīta ģimenes terapijas māksla - māksla dzīvot neliela ģimenes modelī. To nodrošina dzīve Alternatīvās aprūpes centra „Žēlsirdības mājā”, jo aprūpes centrs ir izveidots ģimenes privātmājā un visa sadzīve ir kopīga. Mācoties no konkrētas ģimenes locekļiem, kā veidot ģimeniskas attiecības, apgūstot prasmes un iemaņas, tiek veicināta izpratne par laulību, par ģimenes vērtībām.

Darba terapija

Alternatīvais darbs "Žēlsirdības māja" palīgsaimniecībā un subsidētās darba vietās veicina ne tikai atbildības sajūtu, bet arī sniedz gandarījumu par paveikto. Lielākoties audzēkņi strādā kā pavāri, konditori, laukstrādnieki un palīgstrādnieki visās "Žēlsirdības māja" filiālēs, līdz ar to ražojot produktus pašpatēriņam.

Dzīvnieku terapija

Garīgās veselības uzlabošana ar dzīvnieku palīdzību. Tā ir neatņemama sastāvdaļa alternatīvās aprūpes modelī. Saskarsmē ar dzīvniekiem, audzēkņi jūt to mīlestību, ko nav izjutuši no cilvēkiem. Šobrīd audzēkņi rūpējas par 1 zirgu, 7 govīm, 4 teļiem un 137 vistām, trušiem, 6 suņiem un 14 kaķiem. Rūpes par dzīvu radību veicina atbildības un pienākuma sajūtu.

Kristīgā terapija

"Žēlsirdības mājā" uz vietas notiek regulāras Bībeles stundas un kristīgas sarunas, kas veicina ticību un paļāvību, mazina depresīvo bezspēcību un māca atdarīt ar labu, izprast to, kas viņus patiesi mīl.

Sociālpsiholoģiskā virzīšana

Alternatīvās aprūpes centra „Žēlsirdības māja” speciālisti un brīvprātīgie darbinieki aicina audzēkņus uz individuālām sarunām un konsultācijām, tiek veikta audzēkņu patstāvības izvērtēšana un gatavoti ieteikumi.

Brīvlaika organizēšana

Tematiskās nedēļas, kas veicina jauniešu invalīdu socializāciju.

Izglītība un pieredze

Piedāvātā izglītība un pieredze patstāvīgai dzīvei. Audzēkņi tiek iesaistīti profesionālās apmācības kursos. Dzīvojot „Žēlsirdības mājā” gūst izpratni par ģimeniskām attiecībām, gūst pamatiemaņas un prasmes patstāvīgam darbam sabiedrībā, attīsta saskarsmi ar pārējo sabiedrību.

Lekcijas un semināri

Lekcijas un izglītojoši semināri bērnu invalīdu vecākiem un citām personām, kam ir tieša saskarsme ar šo mērķa grupu.